top of page

Aktuella händelser inom högskolepolitik - regeringens nedskärningar på utbildningen


Efter en stor #utbildningslöfte kampanj i våras där studeranden runtom landet arbetade för att få framtida riksdagsledamöter att lova att inte skära ner på utbildningen kunde man hoppas på att partierna skulle hålla sina vallöften, men hur gick det sen? Enligt regeringsprogrammet planeras nedskärningar på flera hundra miljoner euro på utbildningssektorn. För högskolestuderanden betyder det bland annat följande

- Studiestödets indexbindning tas bort

- Studiestöden beskärs med 90 miljoner euro

- En läsårsavgift på minst 4000 euro för studeranden utanför EU och ETA länder

- Högskolornas indexhöjningar slopas

Att regeringen totalt vänt på kappan angående sitt utbildningslöfte betyder många gråa hår för oss studerande. Det som alltid står nära hjärtat är förstås studiestödet som man efter hårt kämpande äntligen fick bundet till index förra valperioden. Detta var förgäves eftersom den nya regeringen kommer att skrota det beslutet vilket kommer att för oss studerande betyda sämre köpkraft med vårt studiestöd i framtiden. Inte nog med att stödet inte längre kommer att vara bundet till index så kommer stora besparingar på studiestödet att göras. Hur detta i praktiken kommer att ske har inte publicerats men enligt planerna kommer stödmånaderna att skäras ner och studielånet få en större vikt.

Regeringen skär också ner på finansieringen av universiteten. Hur detta kommer att direkt påverka Åbo Akademi är än så länge svårt att säga men ett nämnvärt exempel på den press som nedskärningarna orsakar vid ÅA är biblioteken. Det som diskuteras just nu och som alltid nu som då är en återkommande fråga är bibliotekens öppettider. Det finns ett förslag om att alla ÅA:s bibliotek skulle stänga redan kl.16 och inte ha öppet på veckosluten. Detta förslag gynnar inte studerandens intressen men eftersom alla enheter inom ÅA måste skära ner på sina kostnader är öppettider ett av de få sätt som biblioteken kan spara på. Som tur har studentkåren tagit tag på frågan och försöker behålla bibliotekens tjänster som de är för tillfället i framtiden också.

Kårval, kårval, kårval

Den 3-4.11 är det dags för kårval igen. Det är dags att välja in 25 ledamöter till fullmäktige som bildar studentkårens högsta beslutsfattande organ, spännande! Kandidaterna publiceras vecka 42 och du kan hitta kandidaten som delar dina åsikter och som du vill rösta på med att använda valmaskinen som kommer att komma upp på webben inom kort. KOM IHÅG ATT RÖSTA!

När jag redan är inne på ämnet studentkår vill jag påminna om att rekryteringen till kårstyrelsen kommer igång inom kort!

Auditering

Åbo Akademi kommer att auditeras under höstens gång. Vad är auditering? Auditering är någonting som alla högskolor utsätts för med sex års mellanrum. Högskolornas kvalitet kontrolleras och syftet med detta är att säkerställa utbildningens höga kvalitet runtom Europa. ÅA har själv fått välja två utbildningslinjer som kommer att auditeras och de är informationsteknologi och pedagogiska vetenskaper. Däröver väljer auditeringspanelen en joker, dvs en till utbildningslinje som även den kommer att auditeras. Förutom utbildningslinjer kontrolleras också ÅA:s strategier och ledningssystem mm. Själva auditeringen sker 24–26.11 då auditeringspanelen kommer att besöka campusområdet. Till auditeringen hör också att panelen frågar efter studerandenas åsikter om sina studier så om någon kommer och intervjuar dig i slutet på november vet du vad det är frågan om. Resultaten kommer efter årsskiftet och slutliga seminariet hålls i april där resultaten och eventuella förbättringsförslag diskuteras.

bottom of page